منوی اصلی
واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران - رامسر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال1365بنیان نهاده شد،دانشکدهای پزشکی بابل وساری درسال 64ودر سال 67ودانشکده پزشکی گرگان در سال 71تاسیس گردید،اما بعدا"دانشکده های پزشکی بابل وگرگان از دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتزع شده ودانشگاه علوم پزشکی مازندران پایه گذاری شد.

درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پذیرش 2162 دانشجو در رشته های پزشکی-داروسازی-بهداشت-پیراپزشکی-پرستاری ومامایی با بهره مندی از229 عضوهیئت علمی رسالت آموزشی خود را انجام میدهد.

این دانشگاه دارای هفت معاونت،آموزشی-پژوهشی- درمانی- پشتیبانی- دانشجویی فرهنگی- غذاودارو وبهداشتی میباشد.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

این واحد واقع در شهرستانرامسر از سال 1387 شروع به کار نموده است ومجوز پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و داروسازی با ظرفیت 25 دانشجو درهر رشته را دارا می باشد .

اعضای هیئت علمی این واحد از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشند وبرای بعضی دروس از اعضای هیئت علمی سایر دانشگاههای منطقه تأمین خواهد شد.

این واحد با هدف ایجاد و گسترش امکانات لازم وکافی برای پرورش هر چه بهتر استعدادها،منطبق بر استانداردهای بین المللی شروع به کار نموده وبا توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش همزمان با آموختن مهارتهای تئوریک و عملی آنان را برای اشتغال در مراکز دولتی وخصوصی و برنامه ریزیهای کلان بهداشتی ونیز ادامه تحصیل در رشته های تخصصی و فوق تخصصی مهیا می سازد.